การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

      วันที่ 28 มีนาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ ประจำปี พ.ศ.2566 ครั้งที่1/2566 เพื่อกำหนดแนวทางและเป้าหมายการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม โดยได้บูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ของท้องที่และท้องถิ่น โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายองค์การบริหารส่วนตำบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้แทนสมาชิกสภาฯลฯ ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน ผู้แทนภาคศาสนา ผู้แทนภาคประชาชน ผู้แทนภาคเอกชน ผู้แทนภาคประชาสังคม หัวหน้าส่วนราชการ จำนวน 38 คน โดยได้ร่วมหารือ กำหนดแนวทาง และเป้าหมายในการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ จะได้ดำเนินการเสริมสร้างสุขภาพที่สมบูรณ์และลดภาวะคลอดก่อนกำหนดให้แก่หญิงตั้งครรภ์ตามแนวทางและเป้าหมาย โดยที่ประชุม ได้สรุป ร่วมกันดังนี้ 1.ให้มีการสำรวจและจัดทำทะเบียนหญิงตั้งครรภ์ 2.ให้ดำเนินการช่วยเหลือเพื่อพาหญิงตั้งครรภ์ไปฝากครรภ์ โดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 3.ห้มีการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์หรือกิจกรรมรณรงค์เพื่อสร้างความรู้และความตระหนักเรื่องอันตรายของการคลอดก่อนกำหนด

       วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ นำโดย นายสุริยา กุคำใส นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ ประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1 เรื่อง การแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ บริเวณสี่แยก ซอย 7 หมู่ที่ 6 บ้านโพธิ์ออก ตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อพิจารณาหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาอุบัติหตุร่วมกัน บริเวณ สี่แยก ซอย7 หมู่ 6 บ้านโพธิ์ออก เนื่องจากเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง และได้รับการร้องทุกข์จากประชาชนในพื้นที่ใช้เส้นทางดังกล่าว สัญจรไปมาว่ามีความไม่ปลอดภัยมีอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ดังนั้นปัญหาดังกล่าวเกิดกับประชาชนโดยตรงและประชาชนได้รับความเดือดร้อน ซึ่งเป็นการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและในการประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยฯ ดังนี้ 1.นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ 2.รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ 3.ปลัด อบต.โพธิ์ใหญ่ 4.กำนันตำบลโพธิ์ใหญ่ 5.ผอ.รพ.สต.โพธิ์ใหญ่ 6.ประธานสภา อบต.โพธิ์ใหญ่ 7.หัวหน้าสำนักปลัด 8.ผู้อำนวยการกองคลัง 9.ผู้อำนวยการกอช่าง 10.ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ 11.นักป้องกัน อบต.โพธิ์ใหญ่ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ จากการประชุมร่วมได้ผลสรุป คือ 1.ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยการตัดต้นไม้ตรงบริเวณที่บดบังถนนด้านขวามือออก และขยับรั้วบ้านเข้าไปข้างในบ้านตรงบริเวณด้านขวามือของผู้ใช้รถใช้ถนนตรงบริเวณซอย 7 2.ติดตั้งป้ายเตือนทางแยกทางร่วม 3. ติดตั้งกระจกนูนเพื่อให้มองเห็นรถที่วิ่งมาแต่ละด้าน ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ จะนำผลสรุปที่ได้จากการประชุมดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยเร็ว

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ