สำนักปลัด

นางสาวสาวลักขณา ไชยโพธิ์

หัวหน้าสำนักปลัด

เบอร์โทร 081-5479242

พนักงานส่วนตำบล

นางสาววีรินท์ สติปัญ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางจิตราภา เสือพงษ์

นักทรัพยากรบุคคล

นางสาวหรรษา โอชาพันธ์

นักจัดการงานทั่วไป

นายจำรัส ทองลือ

นักพัฒนาชุมชน

สิบเอกไพรวรรณ ธนูผาย

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นางสาวรัตนาภรณ์ ดำพะธิก

เจ้าพนักงานธุรการ

พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป

นางสาวนรินทร์ธิกานต์ คงคาพันธ์

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายแก้วประเสริฐ ด้วงทอง

พนักงานขับรถขยะ

นายอัครวัฒน์ คำริกาบุตร

ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

นางสาวเบญจรัตน์ นาโสก

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายไมตรี ดวงศรี

พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง

นายสันติ ดวงศรี

ผู้ช่วยนักป้องกันฯ

นางสาวจตุพร บุญไพโรจน์

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

นางสมบัติ เสาสี

คนงานทั่วไป (แม่บ้าน)

นายศราวุธ ถนอมทรัพย์

คนงานประจำรถขยะ

นายแสวง สมเนตร

คนงานประจำรถขยะ/p>

นายเอกชัย กุจะพันธ์

นักการภารโรง

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ